Bản ghi nhớ được ký kết trước sự chứng kiến của Tổng thống Luis Abinader; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Roberto Álvarez; Bộ trưởng Tư pháp Miriam Germán; Giám đốc Đạo đức và Chính phủ Milagros Ortiz Bosch; Giám đốc Mua sắm Công Carlos Pimentel và Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc, Mauricio Ramírez Villegas, trong một buổi lễ tại Bộ Ngoại giao.

Tại lễ ký kết, Điều phối viên Mauricio Ramírez Villegas cho biết: “Thỏa thuận tăng cường các cơ chế và năng lực thể chế của quốc gia để đấu tranh đầy đủ chống tham nhũng và các tội phạm liên quan khác, cũng như sự hợp tác của hệ thống thầu và mua sắm quốc gia để xây dựng các tài liệu và danh mục phục vụ cho việc tham khảo chống hối lộ và tham nhũng trong việc định giá quá cao".

“Với bản ghi nhớ này, Liên hợp quốc cam kết hợp tác để tăng cường hệ thống thống kê, quản lý thông tin, phân tích dữ liệu và năng lực điều tra nhằm nâng cao năng lực đo lường và giám sát tham nhũng”, ông Ramírez nói thêm.

Đức Anh