UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, TP; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương báo cáo định kỳ kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo mẫu đề cương báo cáo và các biểu số liệu đã được quy định.

Đề nghị các cơ quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh: Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm báo cáo các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng.

Các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện: Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

Đối với cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ, đồng thời gửi báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị về UBND cấp tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối thuộc kỳ báo cáo để phục vụ quản lý.

UBND tỉnh Kon Tum giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn số 2493/UBND-NC. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Tỉnh ủy đúng quy định.

Ngân Nga