Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN, năm 2021, Nghệ An lên kế hoạch tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN…

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và chỉ đạo nghiêm túc các quy định của Luật PCTN, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo bộ phận tham mưu, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác PCTN phải bám sát chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; xác định rõ nội dung, trách nhiệm, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể… trong công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Các trường, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các địa phương, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, thời gian, thời điểm công khai, nội dung công khai, hình thức công khai theo quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như: Đầu tư, tài chính ngân sách, mua sắm công, tài nguyên và môi trường, công tác cán bộ… Ngoài hình thức công khai theo quy định của Luật PCTN, các địa phương, đơn vị phải công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Lãnh đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định của Nhà nước; từng bước xóa bỏ tình trạng quan liêu trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, các quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm của Trung ương, của tỉnh… Đồng thời tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của các bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật PCTN năm 2018. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng, điều tra, truy tố, xét xử.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cấp trên về công tác PCTN; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan mình quản lý theo Luật PCTN năm 2018. Kết quả công tác PCTN được xem là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

CTV Xuân Thống