Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch đánh giá công tác PCTN, trong đó phạm vi đánh giá là các hoạt động quản lý Nhà nước về công tác PCTN của UBND tỉnh, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; thời kỳ đánh giá từ 16/12/2018 đến 15/12/2019.

Nội dung đánh giá gồm công tác quản lý Nhà nước về PCTN và kết quả thực hiện công tác PCTN.

Phương pháp đánh giá sẽ đánh giá từng chỉ số theo hướng dẫn tại Quyết định số 312/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh năm 2019.

UBND tỉnh Hòa Bình giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, gồm các sở, ngành; sau đó tổng hợp kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, cấp huyện; thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng, lập hồ sơ đánh giá; tiến hành đánh giá bằng cách chấm điểm, xây dựng dự thảo báo cáo.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, ban hành kế hoạch đánh giá công tác PCTN của đơn vị, địa phương; tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu, tự đánh giá bằng cách chấm điểm và báo cáo đánh giá công tác PCTN của cơ quan, đơn vị mình, kèm theo các tài liệu chứng minh, biểu thống kê, gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 1/7.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự: Thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu liên quan đến việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng và việc thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác này trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 1/7.

UBND tỉnh Hòa Bình giao Tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự việc đánh giá; tổ chức, triển khai, thực hiện việc tự đánh giá theo các nội dung hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đánh giá công tác PCTN tỉnh năm 2019, trình UBND tỉnh trước ngày 30/7/2020, để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Trần Kiên