Cục Xúc tiến và Mở rộng tham gia chống tham nhũng (NACC) phụ trách Dự án "Kiên quyết - Quan tâm đầy đủ để ngăn chặn tham nhũng", mục đích nhằm thúc đẩy nhận thức và sự tham gia của công chúng thông qua câu lạc bộ STRONG, bao gồm 77 cộng đồng địa phương tại 76 tỉnh và Thủ đô Bangkok. Các tổ chức cộng đồng có thể cùng nhau giám sát và báo cáo tham nhũng.

Dự án tiến hành lập bản đồ nguy cơ tham nhũng thu hút công chúng trong việc tìm ra các khu vực có nguy cơ tham nhũng trên toàn quốc. Bản đồ bao gồm các vấn đề tham nhũng khác nhau theo các lĩnh vực. Trong giai đoạn này, bản đồ nguy cơ tham nhũng trong khủng hoảng COVID-19 được lập, bao gồm thu thập thông tin và phân tích theo khung đánh giá nguy cơ và phân tích các kịch bản. Các bước thực hiện bao gồm:

1. Phân tích thông tin từ khi dịch bệnh bắt đầu, liên quan đến chính sách của Nhà nước để lập kế hoạch cho các hoạt động trong tương lai và tìm ra tham nhũng có thể xảy ra trong COVID-19.

2. Hợp tác với mạng lưới cấp tỉnh của NACC và Câu lạc bộ STRONG để nghiên cứu và phân tích các khả năng cũng như cơ hội tham nhũng có thể phát sinh trong tương lai.

3. Tổng hợp, phân tích và chỉ ra các khu vực nguy cơ trên bản đồ tham nhũng để thấy rõ các vấn đề rủi ro tham nhũng trong từng khu vực. Điều này đòi hỏi sự phối hợp với mạng lưới trên toàn quốc để có được các báo cáo về tham nhũng ở từng khu vực.

4. Liên tục theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất từ mỗi khu vực để bản đồ tự động cập nhật.

Việc phân tích các nguy cơ phù hợp với chính sách của Nhà nước, được chia thành 3 khu vực chính:

1. Nỗ lực kiểm soát và ngăn chặn COVID-19 và các vấn đề trong tương lai.

2. Biện pháp khắc phục và phúc lợi cho những người bị ảnh hưởng thông qua các hành động của Nhà nước nhằm kiểm soát sự bùng phát virus mà có thể dẫn tới tham nhũng.

3. Thực hiện các chương trình khác không liên quan trực tiếp đến cuộc khủng hoảng COVID-19.

Theo Tổng Thư ký NACC Warawit Sukboon: “Bản đồ nguy cơ tham nhũng là để khuyến khích sự tham gia của công chúng, giám sát và báo cáo tham nhũng trên toàn quốc trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và điều đó có thể ngăn chặn tham nhũng kịp thời. Hơn nữa, chúng tôi có thể tập hợp dữ liệu một cách có hệ thống để hỗ trợ thêm cho các hoạt động trong tương lai".

Ngọc Anh