Văn bản nêu rõ: Thực hiện Văn bản số 7840/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 12/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội khoá XV về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, xây dựng dự thảo Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/01/2022 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và thủ trưởng các sở, ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện, gửi báo cáo đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

Huyền Anh