Tổ đánh giá gồm 16 thành viên do ông Nguyễn Nhân Bình - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng.

Tổ có trách nhiệm đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 theo nội dung tại Quyết định số 312 ngày 4/5/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh năm 2019 và Kế hoạch 128 ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh, về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019.

Theo kế hoạch 128, Bắc Ninh sẽ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 ở nhiều nội dung. Trong đó, đáng chú ý là đánh giá công tác quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, TP về PCTN.

Các mặt được đánh giá là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt đánh giá cả sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN.

Ngoài đánh giá công tác quản lý Nhà nước về PCTN, tổ cũng sẽ đánh giá việc thực hiện công tác PCTN của các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP.

Nội dung đánh giá gồm: Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thông qua việc thực hiện công khai, minh bạch; cải cách hành chính năm 2019; việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng và kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng, thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua hoạt động giám sát và công tác điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng và kết quả xử lý các hành vi tham nhũng (về hành chính, xử lý hình sự và thu hồi tài sản tham nhũng) cũng được đưa vào đánh giá.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Công văn số 2371 ngày 27/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Thanh tra Chính phủ tiến hành đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực hiện.

Theo kế hoạch, cuối tháng 10/2020, Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo Chính phủ về kết quả đánh giá và công bố báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019.

Báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 được Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy, điểm quản lý Nhà nước về PCTN của tỉnh Bắc Ninh đạt 17.900/20.000; về thực hiện biện pháp phòng ngừa, Bắc Ninh đạt 17.730/30.000; phát hiện hành vi tham nhũng đạt 14.830/25.000 điểm; xử lý hành vi tham nhũng đạt 12.380/25.000.

Với số điểm đạt được ở từng nội dung đánh giá như trên, Bắc Ninh đều đứng thứ 6 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố được đánh giá.

Hải Hà