Kiến nghị xử lý gần 62 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm qua, ngành Thanh tra Bắc Ninh đã thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh. Nội dung trọng tâm về công tác quản lý, sử dụng đất đai, các dự án đầu tư xây dựng...

Đặc biệt, ngành đã tiến hành thanh tra những nội dung được dư luận xã hội quan tâm như: Thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin phòng, chống dịch Covid-19; thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện đầu tư, mua sắm tại một số dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và các đơn vị thành viên thực hiện.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra...

Trong năm, toàn ngành đã thực hiện 156 cuộc thanh tra, kiểm tra (tăng 20 cuộc so với cùng kỳ năm 2021) tại 815 đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, kiến nghị các cấp có thẩm quyền tăng cường quản lý, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhiều quy định, chính sách liên quan đến nội dung thanh tra và kiến nghị xử lý về kinh tế gần 62 tỷ đồng (tăng gần 24,4 tỷ đồng, giảm hơn 20 nghìn m2 đất so với cùng kỳ năm ngoái).

Đáng lưu ý, ngành quan tâm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Trong năm, các cấp, ngành phải thực hiện 31 kết luận kiến nghị, quyết định xử lý, đến nay đã hoàn thành 10 cuộc, thu hồi gần 12,9 tỷ đồng. Xử lý khác về tiền hơn 46 tỷ đồng, đến nay đã thực hiện đạt 81,1%; xử lý hành chính 20 tập thể, 175 cá nhân.

Thực hiện 28 kết luận của Chánh Thanh tra huyện và Chủ tịch UBND huyện. Đến nay, đã hoàn thành 14 kết luận, quyết định, thu hồi được hơn 2,3 tỷ đồng (đạt 75,3%); xử lý khác về tiền 324 triệu đồng (đã thực hiện đạt 81,1%); xử lý hành chính 7 tập thể, 50 cá nhân.

Chủ động rà soát các vụ tồn đọng, kéo dài, đông người

Chia sẻ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đông người, tập trung các giải pháp để giải quyết bảo đảm đạt quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, thấu tình đạt lý trong giải quyết các vụ việc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Công tác tiếp công dân đã được các cấp, ngành chú trọng, quan tâm, được thực hiện nề nếp, hiệu quả. Toàn tỉnh tiếp 2.936 lượt công dân với 5.163 người (tăng 632 lượt công dân với 2.136 người); có 2.125 vụ việc (tăng 444 vụ việc). Trong đó, có 97 đoàn đông người với 1.719 người (tăng 37 đoàn so với cùng kỳ năm 2021).

Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh tiếp nhận 3.707 đơn thư các loại, có 2.185 đơn đủ điều kiện xử lý (127 đơn KN, 189 đơn TC, đơn khác 1.869). Các cấp, ngành đã giải quyết xong 50/58 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 86,2%.

Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Luật PCTN, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về PCTN, tiêu cực; triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch về PCTN.

Công tác thanh tra thực hiện Luật PCTN được quan tâm thực hiện. Trong năm, các sở, ngành và UBND các huyện, TP tiến hành 13 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN và 17 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 27 cơ quan, đơn vị được kiểm tra về công khai, minh bạch; 9 cơ quan, đơn vị được kiểm tra về thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn.

Qua thanh tra, phát hiện có một số đơn vị còn hạn chế, khuyết điểm, kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 4 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị có khuyết điểm, tồn tại sau thanh tra, kiểm tra đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại; chuyển 3 vụ việc sang cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.

Cũng trong năm, các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đối với 58 người tại 58 cơ quan, đơn vị. Tỉnh cũng bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 7 cán bộ của 7 cơ quan, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Chia sẻ về công tác thanh tra năm 2023, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngành sẽ tập trung triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Các cuộc thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, các nội dung, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, duy trì nề nếp công tác tiếp dân, đổi mới phương pháp, tăng cường công tác đối thoại, tích cực hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân.

Tập trung xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc KN, TC ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn. Gắn trách nhiệm việc chấp hành pháp luật, trách nhiệm giải quyết KN, TC đối với chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Hải Hà