Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động nghiệp vụ của ngành.

Thường xuyên phổ biến, quán triệt và kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chấp hành việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của Bộ; do đó, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của Bộ Tài chính được thực hiện nền nếp, bài bản, đúng quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của ngành Tài chính.

Công tác đánh giá cán bộ là một trong những nội dung được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát quy định để đánh giá chính xác, khách quan, công bằng, toàn diện; lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá; chú trọng tính liên kết giữa kết quả công việc của công chức, viên chức với kết quả công việc chung của đơn vị.

Việc đánh giá cán bộ bảo đảm đầy đủ sự tham gia ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong đơn vị; quy trình đánh giá rõ ràng, cụ thể, thể hiện sự dân chủ, minh bạch.

Về công tác phòng, chống tiêu cực, lãnh đạo Bộ Tài chính thường xuyên chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt, như: Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tại buổi làm việc, các thành viên của Tổ Công tác đều đánh giá cao về công tác cải cách tổ chức bộ máy cũng như những nỗ lực cải cách hành chính, nỗ lực phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng... của Bộ Tài chính trong những năm qua.

Các thành viên Tổ Công tác cho rằng, đây là một trong những báo cáo có đầy đủ số liệu, không né tránh, phản ánh được hai mảng lớn của công tác công vụ đó là: Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động và sự nỗ lực của ngành trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tổ Công tác ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực trong công tác kiểm tra và tự kiểm tra của Bộ Tài chính nhằm chấn chỉnh những vấn đề vi phạm của công chức, viên chức trong ngành; bên cạnh đó, Tổ Công tác cũng rất ấn tượng với công tác cải cách hành chính của ngành và đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin được đánh giá đứng đầu trong các cơ quan Nhà nước.

Tổ Công tác cũng đã giải đáp các kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ…

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động công vụ của ngành trong thời gian sớm nhất.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ Tài chính trong thời gian qua, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin và luân chuyển vị trí công tác...

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 Khóa XII và thực hiện tốt Quyết định 1847 của Thủ tướng Chính phủ về văn hóa công vụ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ để hết năm 2019 đảm bảo 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc được kiểm tra; tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị, nghiên cứu đề xuất mô hình tổng cục; đẩy mạnh tinh giản biên chế đến năm 2021 đạt tối thiểu 10%; đẩy mạnh tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát, bổ sung đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị.

Thái Hải