Tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, nổi bật là công tác quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; việc phát hiện và xử lý tham nhũng được thực hiện quyết liệt, nghiêm minh, đạt hiệu quả cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Tỉnh thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác, đoàn kiểm tra của Trung ương.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho rằng, tỉnh Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực, đạt được các thành tựu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thu hút đầu tư, khai thác thế mạnh nông nghiệp. Quốc phòng được củng cố, an ninh được đảm bảo, công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều tiến bộ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đề nghị, tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy những kinh nghiệm tốt, khắc phục hạn chế, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó tăng cường sự thống nhất của cán bộ, đảng viên, rút ra chủ trương, quan điểm mới của Đảng để quán triệt. Đặc biệt công tác tuyên truyền phải xác định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, làm người dân thấy rõ việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm không làm chậm sự phát triển mà ngược lại còn làm trong sạch bộ máy, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng đã tiếp thu ý kiến Đoàn công tác và đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy những mặt đạt được, khắc phục khuyết điểm Đoàn công tác đã nêu ra để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh ngày càng hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn, trong thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương quan tâm theo dõi để có những chỉ đạo nhằm giúp tỉnh Hậu Giang thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hồng Thái