Đến nay, 9 đơn vị thực hiện xong kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với 60 cán bộ, công chức, viên chức. 

Số cơ quan, đơn vị đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành theo kế hoạch là 7 đơn vị (đã chuyển đổi vị trí công tác 36 người; chưa chuyển đổi 73 người). 

Số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện là 11 đơn vị với 49 cán bộ, công chức, viên chức (dự kiến đến 31/12/2018 các cơ quan, đơn vị hoàn thành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác).

Nhân Tâm