Thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 6/4/2018 về chấn chỉnh công tác đấu thấu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn của Nhà nước; Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 và Quyết định số 4583/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai đoạn 2019-2025; hầu hết các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các UBND huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm việc thực hiện đấu thầu qua mạng. 

Năm 2018, tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu thầu đạt 3,65%, cao hơn nhiều so với năm 2017 (1,91%). Tuy nhiên, tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo tỷ lệ theo yêu cầu tại các quyết định nói trên. Còn một số địa phương chưa thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định như huyện Yên Định, Quan Hóa, Lang Chánh.

Danh sách các địa phương không thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2018. Ảnh: VT

Qua báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị huyện Yên Định, Quan Hóa, Lang Chánh phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể vì đã không chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh trong việc thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2018. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/6/2019.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 6 tháng một lần báo cáo Chủ tịch tỉnh về việc thực hiện đấu thầu qua mạng ở các ngành, đơn vị, địa phương. Đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

 Văn Thanh