Hội nghị các quốc gia thành viên UNCAC là thiết chế cao nhất trong việc thực thi Công ước được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Các nghị quyết do CoSP thông qua có hiệu lực thực thi như các quy định của Công ước. Do đó, việc tổ chức Đoàn Liên ngành tham dự CoSP 9 vừa là trách nhiệm của quốc gia thành viên, vừa thể hiện cam kết chính trị của Việt Nam trong việc thực thi UNCAC nói riêng và trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói chung.

Hội nghị lần này sẽ thảo luận các vấn đề chính liên quan tới thực hiện UNCAC gồm: Đánh giá việc thực hiện UNCAC; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng; hợp tác quốc tế; hỗ trợ kỹ thuật và vấn đề hợp tác với các cơ chế, tổ chức quốc tế, khu vực và các tổ chức phi Chính phủ về các vấn đề liên quan trong khuôn khổ UNCAC.

Đoàn Việt Nam sẽ tham dự toàn bộ các phiên làm việc bao gồm các phiên toàn thể, các phiên họp theo chuyên đề và các phiên họp bên lề.

Tại phiên toàn thể, hội nghị thông qua chương trình làm việc, thông qua báo cáo của Ban Thư uỷ quyền, phiên thảo luận chung.

Các ngày tiếp theo, hội nghị đánh giá việc thực thi UNCAC; phòng ngừa tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng; hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, còn các hoạt động sau phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng 2021; dự kiến chương trình cho hội nghị CoSP 10 và thông qua báo cáo.

Ngoài các phiên họp toàn thể, Đoàn Việt Nam cũng sẽ tham dự các phiên họp bên lề, trong đó có các phiên họp thảo luận về các dự thảo nghị quyết sẽ được thông qua tại hội nghị theo thời gian do Ban Tổ chức sắp xếp.

Thái Hải