Phát hiện 7.787,68 triệu đồng và 6.787,62 m2 đất liên quan đến tham nhũng

 Theo văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng ký ngày 20/9/2021, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4. Do đó, hạn chế được việc tiếp xúc, làm việc trực tiếp giữa người tiếp nhận, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với người nộp hồ sơ, góp phần ngăn chặn, hạn chế tình trạng tham nhũng vặt của công chức, viên chức khi giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Số vụ việc tham nhũng được phát hiện không nhiều, đối tượng tham nhũng đa phần bị khởi tố về tội lạm quyền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vụ việc chủ yếu xảy ra ở cấp xã; các vụ việc tham nhũng sau khi được xét xử đều là những vụ tham nhũng ít nghiêm trọng.

Tình hình tham nhũng không diễn ra phức tạp nhưng vẫn có thể xảy trong những điều kiện, thời điểm cụ thể. Những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng nhất vẫn là lĩnh vực đất đai, tài chính ngân sách, xây dựng. Nhóm hành vi dễ xảy ra tiêu cực gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thẩm định dự toán, quyết toán, phân bổ ngân sách; luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức; thẩm định dự án đầu tư; đấu thầu...

Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu

 Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu: Không

Kết quả áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí khác: Các trường hợp bị phát hiện tham nhũng đều bị khởi tố.

Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng: 1

Đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, báo cáo của UBND tỉnh Nam Định khẳng định đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách hành chính; tập trung làm tốt và hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai để có cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc kiểm soát tài sản thu nhập trong những năm tiếp theo.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được thực hiện đồng bộ, trong đó chú trọng việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, công khai dự toán ngân sách của đơn vị; công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành tiếp tục được các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện; tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa của cấp huyện và cấp xã; thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định và theo quy chế chi tiêu nội bộ của mỗi đơn vị; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, thủ trưởng các cấp, các ngành về công tác phòng, chống tham nhũng đã được nâng lên; nhất là nhận thức về việc kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai đã có sự chuyển biến, không còn kê khai qua loa, hình thức như những năm trước.

Vẫn theo báo cáo, tổng số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xem xét xử lý trong kỳ báo cáo là 17 vụ việc với 71 đối tượng. Trong đó, số vụ phát hiện mới trong kỳ là 7 vụ với 13 đối tượng; số vụ phát hiện trong kỳ trước được điều tra, xét xử trong kỳ này là 10 vụ với 58 đối tượng. Cụ thể: Không phát hiện, xử lý trường hợp tham nhũng nào qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; qua hoạt động thanh tra, kiểm toán. Phát hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 02 vụ (đều là các vụ việc phát sinh trong kỳ này). Phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: 15 vụ việc tham nhũng được phát hiện qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử (trong đó phát sinh mới trong kỳ này là 5 vụ; phát sinh kỳ trước nhưng xem xét, xử lý trong kỳ này là 10 vụ).

Toàn tỉnh đã xem xét, xử lý 17 vụ án tham nhũng, gồm 04 vụ đang trong giai đoạn điều tra; 13 vụ đã được tòa án nhân dân các cấp xét xử theo thẩm quyền. 

Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được là 7.787,68 triệu đồng và 6.787,62 m2 đất. Thu hồi được 200 triệu đồng và 811,7 m2 đất.

Dần xóa bỏ tâm trí phải bôi trơn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

Đối với nhiệm vụ phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước, trong kỳ báo cáo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đến các tổ chức ngoài Nhà nước gồm các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, các tổ chức xã hội do UBND tỉnh thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện.

Số doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước gồm 8 công ty đại chúng, 64 tổ chức tín dụng, 4 tổ chức xã hội do UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ (15 hội đặc thù). Các tổ chức ngoài Nhà nước đã thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động.

UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, lành mạnh để khuyến khích cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, dần xóa bỏ tâm trí phải bôi trơn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tập trung hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2021

Trong những tháng cuối năm, tỉnh Nam Định tập trung hoàn thành Đề án 861, trong đó chú trọng vào các hoạt động trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 740/TTCP-C.IV ngày 12/5/2021.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng công khai, minh bạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị; giám sát chặt chẽ việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Tập trung hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2021; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng; chỉ đạo thanh tra tỉnh nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch xác minh việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đơn vị thuộc UBND tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định.

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Hà Anh