Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, UBND tỉnh Ninh Bình đã kịp thời  ban hành  các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng ngừa, đấu tranh PCTN, lãng phí; thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cải cách thủ tục hành chính, công khai quy trình, thủ tục hành chính, triển khai hệ thống Cổng Dịch vụ công (Một cửa điện tử) của tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn.

Xây dựng các báo cáo kết quả thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Luật PCTN năm 2018 theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời lựa chọn chỉ đạo UBND huyện Yên Mô xây dựng kế hoạch, tổ chức  hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật PCTN, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã; tổ chức triển khai Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 30/01/2020 trong đó xác định nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN là một trong những nhiệm vụ của năm 2020.

Về chỉ đạo, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2020 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhằm kịp thời phát hiện các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành có nội dung không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật để kiến nghị sửa đổi bảo đảm cho hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh được thống nhất, đồng bộ minh bạch, khả thi đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản.

Việc kiểm tra, xử lý văn bản tiến hành toàn diện, kịp thời, đúng  thẩm quyền, trình tự thủ tục và nội dung được quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; các văn bản kiểm tra không phù hợp được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật trong đó thực hiện tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong năm 2020 (bao gồm cả các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCTN).

Sở Tư pháp ban hành Văn bản số 33/STP-XDKTVB ngày 21/01/2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Với công tác chỉ đạo, kiểm tra theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 14/01/2020, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ngày 11/02/2020, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP về theo dõi tập trung vào việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Luật Dân sự và thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch.

Quá trình tổ chức thực hiện đã triển khai đầy đủ các nguyên tắc, phạm vi, trách nhiệm, nội dung, hình thức theo dõi thi hành pháp luật quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ đối với các đơn vị như rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, điều tra, khảo sát, thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin và kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật. Qua kiểm tra, theo dõi các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCTN khi được ban hành đều được triển khai, áp dụng và tổ chức thực hiện nghiêm túc trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2020, UBND tỉnh đã kiện toàn, bổ sung báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh nâng tổng số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh lên 97 báo cáo viên. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp truyền tải quy định pháp luật về PCTN tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho 150 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn thành phố Ninh Bình; trang bị 1.700 đầu sách pháp luật cho 97 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (mỗi báo cáo viên 17 đầu sách pháp luật); 200 cuốn đề cương tuyên truyền pháp luật; 100 cuốn sổ tay nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trang bị 400 cuốn sách hệ thống hóa các văn bản về PCTN, 3.107 đầu sách pháp luật cho tủ sách pháp luật của 143 xã, phường, thị trấn và các xã đặc biệt khó khăn (mỗi tủ sách gồm 20-25 đầu sách pháp luật).

Thanh tra tỉnh cấp phát Báo Thanh tra đến tủ sách pháp luật của 17 cơ quan, đơn vị nhằm tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo, PCTN đến cán bộ trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền cơ sở, trực tiếp tiếp công dân của các sở, ngành, đoàn thể.

Ngoài ra, công tác phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN còn được thực hiện lồng ghép trong hoạt động chuyên môn như tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan tố tụng như Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự.

Đài Phát thanh và Truyền hình tiếp tục thực hiện các chuyên mục “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, “Chính sách và cuộc sống”, “Cải cách hành chính”, “Dân hỏi - Thủ trưởng các cơ quan chức năng trả lời”, “Cử tri với Quốc hội và HĐND”.

Báo Ninh Bình tiếp tục triển khai xây dựng chuyên mục PCTN, lãng phí trên các báo thường kỳ và tổ chức ra các trang báo chuyên đề gắn với các sự kiện liên quan về PCTN trên số báo cuối tuần.

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị tổ chức 184 lớp, hội nghị tuyên truyền pháp luật về PCTN với 9.285 người tham dự; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện 145 tin, phóng sự, 95 tin mục có nội dung về công tác PCTN.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung PCTN vào giảng dậy tại các cơ sở giáo dục; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THPT tích hợp nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy; Trường Chính trị tỉnh đã đưa nội dung PCTN vào giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ, công chức các lớp thuộc chương trình bồi dưỡng chính trị, quản lý Nhà nước.…

Huyền Anh