Công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 được UBND tỉnh và các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực. Năm 2021, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ, có hiệu quả thiết thực Kế hoạch số 41/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai, thi hành Luật PCTN năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 81/KH-UBND về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, qua đó thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về PCTN nhằm góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, quan tâm ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về quyết tâm và những nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác PCTN.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN

Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó chú trọng thực hiện tốt các quy định mới của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chỉ thị số 10/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Gắn việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng với việc quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các ngành phải gương mẫu, quyết liệt, coi trách nhiệm chỉ đạo công tác PCTN là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là tiêu chí quan trọng trong đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp người đứng đầu không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm chỉ đạo về công tác PCTN, để xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết tố cáo, điều tra phát hiện, xử lý các vụ việc, người có hành vi tham nhũng

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2021; kịp thời chỉ đạo thanh tra đột xuất những vụ việc nổi cộm, bức xúc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật; chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, phản ánh của công dân liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”.

Chú trọng chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng phát sinh trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thực hiện kiên quyết các biện pháp thu hồi tiền và tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát do hành vi tham nhũng gây ra.

Tăng cường quản lý nhà nước; quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng có liên quan; phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể, cơ quan báo chí và nhân dân trong PCTN

Các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTN, tập trung vào việc ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác PCTN.

Chỉ đạo tăng cường quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin về PCTN giữa các cơ quan chức năng có liên quan và các cơ quan chuyên trách về PCTN, nhất là trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đồng thời chú trọng thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, tăng cường giám sát, kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan chuyên trách về PCTN.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận, các hội, đoàn thể quần chúng, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và nhân dân giám sát, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN theo quy định của pháp luật.