III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc TP căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách; trong đó, chú trọng việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 và việc kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 23, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định (thông qua Thanh tra TP để tổng hợp chung báo cáo UBND TP và Thanh tra Chính phủ).

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp của TP:

Tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn TP.

3. Sở Tư pháp:

- Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND TP triển khai đầy đủ nhiệm vụ về sửa đổi, bổ sung các luật và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng, ngừa tham nhũng; đề xuất UBND TP xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật nhằm phát hiện các nội dung có kẽ hở, là điều kiện, môi trường phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kịp thời tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, nhất là hành vi “tham nhũng vặt”.

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - ngày 09 tháng 11 hàng năm. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng trên cổng thông tin tuyên truyền quy định pháp luật TP Hồ Chí Minh (https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn), góp phần tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật qua phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Tài chính:

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc thực hiện công khai, minh bạch trong bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động tử các nguồn hợp pháp khác để kịp thời phát hiện và báo cáo UBND TP xử lý các trường hợp vi phạm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP, đảm bảo kiểm soát, quản lý đất công trên địa bàn TP đúng chủ trương, quy định pháp luật không để thất thoát, lãng phí tài sản.

5. Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành chỉ đạo của UBND TP về công tác cải cách hành chính; trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức để phòng, chống tham nhũng; trong công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn.

- Tiếp tục kiến nghị và theo dõi việc thực hiện kiến nghị đối với các Bộ, ngành Trung ương về sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức phù hợp với thực tiễn của TP, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, việc chuyển đổi vị trí của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đề phòng ngừa tham nhũng, chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn TP theo quy định tại Điều 53, 54, 55 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ; báo cáo UBND TP (thông qua Thanh tra TP) định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền định hướng về nội dung phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trên Cổng Thông Tin Điện Tử TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh và các phương tiện báo chí, truyền thông trên địa bàn TP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Thành ủy.

8. Thanh tra TP:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc TP; kiến nghị UBND TP các biện pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch.

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm trong công tác thanh tra phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu, hành vi tham nhũng; chú trọng theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, khắc phục hậu quả, xử lý sai phạm sau thanh tra, nhất là việc thu hồi tài sản, việc xử lý kỷ luật hành chính; thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, định kỳ hàng Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho UBND TP.

9. Công an TP:

- Chỉ đạo xác minh, giải quyết nội dung tố giác, tin báo tội phạm tham nhũng, tố cáo vụ việc có dấu hiệu tham nhũng kịp thời, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm. Tăng cường phối hợp, thông tin, trao đổi với Ban Nội chính Thành ủy đối với tin báo có liên quan đến cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

- Chỉ đạo Cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ có biện pháp khắc phục những khó khăn về tổ chức hoạt động, đội ngũ cán bộ, vướng mắc trong quá trình khởi tố, điều tra, hạn chế tình trạng kéo dài thời hạn điều tra, trả hồ sơ điều tra bổ sung; đẩy nhanh tiến độ, sớm có kết luận điều tra đối với các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp tồn đọng, dư luận quan tâm. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, Viện kiểm sát nhân dân TP, Tòa án nhân dân TP và Ban Nội chính Thành ủy nhằm kịp thời điều tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ án tham nhũng phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quần chúng quan tâm. Đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp cần kịp thời phối hợp, báo cáo Thành ủy, UBND TP chỉ đạo, giải quyết.

10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP:

- Chỉ đạo thực hiện việc kiểm sát điều tra, chủ động đề ra yêu cầu điều tra, tập trung kiểm sát chất lượng điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng nhất là đối với các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Giám sát các vụ việc có hành vi, dấu hiệu vi phạm pháp luật do Thanh tra TP phát hiện chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra.

11. Đề nghị Tòa án nhân dân TP:

Chỉ đạo tập trung giải quyết nhanh chóng các vụ án tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với Công an, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan chức năng khác để khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các tội phạm về tham nhũng.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các đoàn thể chính trị - xã hội:

- Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện cải cách hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan công quyền và cán bộ, công chức Nhà nước; có hình thức thích hợp để vận động nhân dân tích cực ủng hộ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường hoạt động giám sát thông qua việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng, phản ánh của người dân, của báo chí để đấu tranh, xử lý có hiệu quả các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt”.

- Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính; các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng vặt; cung cấp thông tin cho cơ quan, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

13. Đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước:

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho người lao động, thành viên, hội viên của đơn vị mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; kịp thời thông báo với các cơ quan có thẩm quyền về hành vi tham nhũng; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Các Công ty, các tổ chức xã hội theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho người lao động trong đơn vị mình; thực hiện công khai minh bạch và phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định tại Điều 80, 81 và 82 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Mục 1, Chương VII, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.

14. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh:

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đối với các tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 80, 81 và 82 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 Mục 1, Chương VII, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.

15. Đề nghị các Cơ quan báo chí, truyền thông:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; cung cấp thông tin, phản ánh của nhân dân, của cán bộ và phát hiện của báo chí để các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý. Theo dõi, phản ánh và giám sát quá trình xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề, cuộc thi báo chí có nội dung, chủ đề về báo chí cách mạng với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính.

UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này./.