3. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

3.1. Công tác tự kiểm tra nội bộ:

Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện tự kiểm tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do đơn vị quản lý nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Chỉ đạo việc tự kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định tại Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP .

3.2. Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN, tiêu cực:

Thanh tra tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc có liên quan đến tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra cần chú trọng việc phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định pháp luật.

3.3. Công tác giải quyết tố cáo tham nhũng:

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân”; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và các nghị định quy định chi tiết các luật này và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; lựa chọn nội dung thanh tra trách nhiệm cho phù hợp, tập trung vào một số nội dung nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.

3.5. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường công tác thu hồi tài sản vi phạm do tham nhũng theo Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”. 

Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về PCTN, việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, củng cố, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, nhất là đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm sát, tòa án, thi hành án trực tiếp làm nhiệm vụ phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Đồng thời xử lý nghiêm minh các vụ việc phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

3.6. Hoạt động giám sát:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực; xem xét, xử lý kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên yêu cầu; phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tham gia giám sát việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện nhiệm vụ đánh giá công tác PCTN

Công tác đánh giá PCTN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thanh tra Chính phủ triển khai thường xuyên hàng năm theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. Để nâng cao điểm số các tiêu chí theo bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN được ban hành hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chỉ đạo, triển khai, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCTN, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

Đồng thời chỉ đạo nghiêm túc, sát sao việc xây dựng báo cáo hàng năm về công tác đánh giá PCTN cấp tỉnh theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN hàng năm của Thanh tra Chính phủ”.

III. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá công tác PCTN của tỉnh hàng năm.

Quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh tổng hợp) để chỉ đạo xử lý.

2. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện việc đánh giá công tác PCTN hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

IV. Chế độ báo cáo

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, báo cáo gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định.

2. Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, xem đây là nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương./.