Theo Quyết định 2301/QĐ-UBND ngày 5/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đối với lĩnh vực TCD, cấp tỉnh có 1 thủ tục, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo (KN, TC), kiến nghị, phản ánh (KN, PA), người TCD có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản đến người đã đến KN, TC, KN, PA.

Quyết định cũng nêu rõ, căn cứ pháp lý giải quyết các thủ tục lĩnh vực TCD gồm: Luật TCD 2013, Nghị định 64/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TCD, Thông tư 04/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình TCD, Quyết định 193/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực TCD thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Ở cấp huyện, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận nội dung KN, TC, KN, PA, người TCD có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản đến người đã đến KN, TC, KN, PA.

Ở cấp xã, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận nội dung KN, TC, KN, PA, người TCD có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản đến người đã đến KN, TC, KN, PA.

Đối với lĩnh vực XLĐ, ở cấp tỉnh, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn KN, TC, KN, PA.

Trong trường hợp này, đối với thủ tục XLĐ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, công dân gửi đơn trực tiếp hoặc gửi đơn qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở Ban TCD tỉnh (số 2A, đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, TP Vinh).

Căn cứ pháp lý giải quyết thủ tục XLĐ gồm: Luật KN 2011, Luật TC 2018, Nghị định 31/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật TC, Nghị định 124/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật KN, Thông tư 05/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn KN, TC, đơn KN, PA và Quyết định 194/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố TTHC được thay thế trong lĩnh vực XLĐ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Đơn thuộc thẩm quyền giám đốc sở, ban, ngành cấp tỉnh, công dân gửi đơn trực tiếp hoặc gửi đơn qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đơn thuộc thẩm quyền Thanh tra tỉnh, công dân dân gửi đơn trực tiếp hoặc gửi đơn qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở Thanh tra tỉnh (số 71 Hồ Tùng Mậu, TP Vinh).

Ở cấp huyện, xã, thủ tục xử lý đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn KN, TC, KN, PA. Công dân gửi đơn trực tiếp hoặc gửi đơn qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở TCD thuộc UBND huyện và xã.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các TTHC trong lĩnh vực TCD, XLĐ quy định tại Quyết định 5021/2015 của UBND tỉnh  Nghệ An về việc công bố TTHC được thay thế, sửa đổi và TTHC mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Xuân Thống