Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2022 và thay thế Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp GPXD mới và sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

Thành phần hồ sơ, quy trình và thời gian cấp GPXD đối với trường hợp xây dựng mới công trình tôn giáo

1. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp GPXD đối với trường hợp xây dựng mới công trình tôn giáo thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 43 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Số lượng hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 102 Luật Xây dựng.

3. Thời gian giải quyết hồ sơ: Tổng thời gian giải quyết hồ sơ không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết thủ tục cấp GPXD mới công trình tôn giáo:

a) Trong 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GPXD và tổ chức kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn không đáp ứng theo văn bản thông báo thì cơ quan cấp GPXD có trách nhiệm thông báo đến tổ chức tôn giáo về lý do không cấp GPXD. Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản (kèm theo hồ sơ) lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 36, Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi.

b) Thời gian có văn bản trả lời của các cơ quan được gửi lấy ý kiến: Không quá 03 (ba) ngày làm việc. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận nội dung lấy ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý.

5. Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến đóng góp và có kết quả cấp GPXD hoặc văn bản trả lời. Thời gian giải quyết 04 (bốn) ngày làm việc.

Sau khi hết thời gian lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp và căn cứ các quy định hiện hành để cấp GPXD hoặc văn bản trả lời gửi tổ chức tôn giáo.

Thành phần hồ sơ, quy trình và thời gian cấp GPXD đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo

1. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp GPXD đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

2. Số lượng hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 102 Luật Xây dựng.

3. Thời gian giải quyết hồ sơ: Tổng thời gian giải quyết hồ sơ không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết thủ tục cấp GPXD đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo:

a) Trong 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GPXD và tổ chức kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định để thông báo một lần bằng văn bản cho tổ chức tôn giáo bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn không đáp ứng theo văn bản thông báo thì cơ quan cấp GPXD có trách nhiệm thông báo đến tổ chức tôn giáo về lý do không cấp GPXD. Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản (kèm theo hồ sơ) lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 36, Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi.

b) Thời gian có văn bản trả lời của các cơ quan được gửi lấy ý kiến: Không quá 03 (ba) ngày làm việc. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận nội dung lấy ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý.

5. Cơ quan cấp GPXD tổng hợp ý kiến đóng góp và có kết quả cấp GPXD hoặc văn bản trả lời. Thời gian giải quyết 04 (bốn) ngày làm việc.

Sau khi hết thời gian lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp và căn cứ các quy định hiện hành để cấp GPXD hoặc văn bản trả lời gửi tổ chức tôn giáo.

Thành phần hồ sơ, quy trình và thời gian cấp GPXD đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh

1. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp GPXD đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 47 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

2. Số lượng hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 102 Luật Xây dựng.

3. Thời gian giải quyết hồ sơ: Tổng thời gian giải quyết hồ sơ không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết thủ tục cấp GPXD đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh:

a) Trong 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GPXD và tổ chức kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định để thông báo một lần bằng văn bản cho tổ chức tôn giáo bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn không đáp ứng theo văn bản thông báo thì cơ quan cấp GPXD có trách nhiệm thông báo đến tổ chức tôn giáo về lý do không cấp GPXD. Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản (kèm theo hồ sơ) lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 36, Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi.

b) Thời gian có văn bản trả lời của các cơ quan được gửi lấy ý kiến: Không quá 05 (năm) ngày làm việc. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận nội dung lấy ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý.

5. Sau khi nhận được ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh xin chủ trương cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.

6. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Trường hợp từ chối cấp phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7. Sau khi nhận được chủ trương của UBND tỉnh, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để tiến hành cấp GPXD đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Trường hợp từ chối cấp GPXD phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

8. Sở Xây dựng chuyển GPXD được cấp kèm theo bản vẽ hoặc văn bản từ chối cấp giấy phép đến Bộ phận Một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả thực hiện cho tổ chức tôn giáo theo phiếu hẹn.

Lan Anh