TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị mình phụ trách, trong đó, chú trọng việc chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 và việc kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 23 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của các đơn vị gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 31/01/2023.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Thanh tra tỉnh

Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch này; kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

Xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện; triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn, đôn đốc, các đơn vị thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh xử lý kịp thời thông tin, tin báo tố giác, các vụ việc, hành vi tham nhũng, tiêu cực phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc công khai, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

2.2. Sở Tư pháp

Tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh trong việc hướng dẫn, đôn đốc các thành viên của Hội đồng, các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung các văn bản của cấp trên nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; hàng tháng có Báo cáo về các văn bản quy phạm pháp luật do cấp trên ban hành và đề xuất việc triển khai thực hiện tại Phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh.

Thường xuyên tự kiểm tra, kiểm tra văn bản pháp luật nhằm phát hiện các nội dung có kẽ hở, là điều kiện, môi trường phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí để tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện.

Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào các sự kiện, văn bản hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11 hằng năm).

2.3. Sở Tài chính

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành phù hợp với các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc thực hiện công khai, minh bạch trong bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động tử các nguồn hợp pháp khác.

Tập trung rà soát các khoản chuyển nguồn, kết dư để kịp thời phát hiện và báo cáo UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm.

2.4. Sở Nội vụ

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; các quy định về quy tắc ứng xử; đạo đức nghề nghiệp; văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; công tác cán bộ; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua khen thưởng nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và trong công tác cán bộ; công tác tuyển dụng, nâng ngạch tại các cơ quan, đơn vị đã được phân cấp theo quy định của pháp luật.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với các đơn vị vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác; tổng hợp báo cáo kết quả việc xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của các đơn vị gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định.

Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu; Trường Chính trị tỉnh; Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố

Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) kết quả thực hiện theo quy định.

2.6. Văn phòng UBND tỉnh

Thực hiện công khai kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu để các đơn vị kịp thời cập nhật thông tin, tổ chức triển khai thực hiện.

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cung cấp thông tin, phản ánh của Nhân dân, của cán bộ và phát hiện của báo chí để các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý.

Theo dõi, phản ánh và giám sát quá trình xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện; đưa tin các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nêu gương “Người tốt, việc tốt”, những cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2.8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, xử lý, điều tra, khởi tố, truy tố các hành vi, vụ việc tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế mới phát hiện, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

2.9. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu

Căn cứ kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu tăng cường công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho nhân viên trong hệ thống; xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện công khai, minh bạch, xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng, tiêu cực.

Định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định và tổng hợp số liệu “Tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng”“tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán” về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

2.10. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu

Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến các thành viên, hội viên; có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật khác có liên quan; giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật.

2.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu và các tổ chức thành viên

Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện cải cách hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan công quyền và cán bộ, công chức Nhà nước; có hình thức thích hợp để vận động nhân dân tích cực ủng hộ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường hoạt động giám sát thông qua việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng, phản ánh của người dân, của báo chí để đấu tranh, xử lý có hiệu quả các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính; các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; cung cấp thông tin cho cơ quan, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Căn cứ nội dung kế hoạch, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để xem xét, quyết định.