Bộ Nội vụ đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”.

Kế hoạch có mục tiêu chung là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2026 là 100% công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

80% công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng ở cấp tỉnh, cấp huyện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

80% cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

80% cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ yêu cầu đổi mới công tác tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về tín ngưỡng, tôn giáo từ nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng đến phương pháp giảng dạy để phù hợp với từng loại đối tượng và cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong toàn hệ thống chính trị.

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về tín ngưỡng, tôn giáo trong điều kiện đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đối tượng tập huấn

Công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương; cấp tỉnh; cấp huyện.

Cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Cán bộ, công chức làm công tác có liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Cán bộ, công chức kiêm nhiệm cấp xã.

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng đối với công tác tín ngưỡng là phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo).

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng gồm: đăng ký hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng; bầu, cử người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức lễ hội tín ngưỡng; quyên góp, quản lý và sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng; cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, di dời công trình tín ngưỡng...

Cập nhật kiến thức, kinh nghiệm giải quyết đối với các hoạt động vi phạm quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước về tín ngưỡng; các hành vi lợi dụng tín ngưỡng làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội.

Tập huấn, bồi dưỡng công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những vụ việc vi phạm phức tạp, điểm nóng về tín ngưỡng.

Tập huấn, bồi dưỡng công tác vận động quần chúng, xây dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và đầu mối Ban Quản lý, người đứng đầu cơ sở tín ngưỡng, đặc biệt trong vùng có nhiều loại hình tín ngưỡng.

Đối với công tác tôn giáo, nội dung tập huấn, bồi dưỡng là phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo).

Cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo, trao đổi kinh nghiệm xử lý các vụ việc phức tạp, điểm nóng liên quan đến tôn giáo.

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức chuyên sâu về công tác tôn giáo nói chung và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo nói riêng.

Cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực khác như: Y tế, giáo dục, xuất bản, xuất nhập khẩu, tài nguyên - môi trường, xây dựng... liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026.

Lan Vy