Báo cáo Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày 31/8/2020, cho biết, từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2020, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến tiếp cận thông tin. Tất cả các yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định đều được các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời.

Các thông tin được công khai

Thực hiện quy định của Luật Tiếp cận thông tin, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện công khai các không tin theo quy định như:

Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung trên địa bàn; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật như luật, nghị định, thông tư, nghị quyết, quyết định... theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và yêu cầu của các cơ quan Trung ương.

Nội dung và kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với những vấn đề đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật như: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương...

Đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính như: Lấy ý kiến nhân dân về thành lập thị xã Hoài Nhơn, thành lập thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát...

Tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin

UBND tỉnh Bình Định, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp thông tin cho người dân sinh sống ở khu vực hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp như: Thông qua Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định... Thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc như truyền hình tiếng Chăm Hroi, tiếng Bana, tiếng Hrê... Cây dựng tài liệu chuyên đề, tờ rơi, hỏi - đáp pháp luật, Bản tin Tư pháp, Bản tin Chuyên đề của các cơ quan, đơn vị...

Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông tin về dự toán ngân sách Nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước; quyết toán ngân sách Nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi Chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ.

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn.

Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước.

Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động, thông tin dịch bệnh trên địa bàn.

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, địa phương; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc; nội quy, quy chế do cơ quan Nhà nước ban hành.

Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thuế, phí, lệ phí; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học.

Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng, tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng về số ca nhiễm mới, số ca phải cách ly tập trung, số ca cách ly tại gia đình... Hơn nữa, trong thời gian xuất hiện các thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang dư luận, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng kịp thời cung cấp thông tin chính thống, đảm bảo ổn định tình hình tư tưởng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Danh mục thông tin phải công khai, cán bộ đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin.

Các thông tin trên được UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cung cấp công khai bằng các hình thức: Đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh theo địa chỉ https://binhdinh.gov.vn; cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo Điện tử của tỉnh; niêm yết tại trụ sở cơ quan Nhà nước và các địa điểm khác; thông qua hoạt động tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật...

Các thông tin, tài liệu này được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện công khai ngay sau khi ban hành, công bố, thông qua. Riêng thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 được cập nhật thường xuyên hàng ngày.

Cung cấp thông tin theo yêu cầu, cung cấp thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện

Việc cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân trên địa bàn tỉnh được thực hiện chủ yếu là trong lĩnh vực tư pháp, đầu tư, kinh doanh, đất đai, quy hoạch...

Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 18.072 yêu cầu cung cấp thông tin với các hình thức: Công dân trực tiếp đến trụ sở của cơ quan Nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin; ủy quyền cho người được ủy quyền đến trụ sở của cơ quan Nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin; gửi phiếu yêu cầu cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax. Tất cả các yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân đều được các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời.

Đối với yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp, các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết ngay trong ngày làm việc. Đối với các trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin thuộc loại thông tin không được tiếp cận hoặc không đáp ứng các điều kiện được tiếp cận đối với loại thông tin được tiếp cận có điều kiện; thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp... người tiếp nhận yêu cầu của các cơ quan, đơn vị thực hiện giải thích, hướng dẫn cho công dân, tổ chức.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin giao cán bộ đầu mối, phòng, đơn vị chuyên môn tham mưu cung cấp thông tin có trách nhiệm xem xét, rà soát, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp nhằm đảm bảo các thông tin thuộc bí mật Nhà nước, thông tin bí mật khác được pháp luật bảo hộ không được cung cấp trái pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, cộng đồng, xã hội.

Tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin

Trên địa bàn tỉnh Bình Định, các thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân nói chung và người khuyết tật nói riêng được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời công bố công khai trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận, nắm bắt thông tin và thực hiện.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí thiết bị nghe - nhìn, các thiết bị phụ trợ phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan và dạng, mức độ khuyết tật của người khuyết tật; bố trí cán bộ hướng dẫn, giải thích và giúp đỡ người khuyết tật trong việc điền phiếu, ký phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Đồng thời, trong các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho bộ phận đầu mối và cán bộ đầu mối cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương có lồng ghép các kiến thức, kinh nghiệm về hướng dẫn, giải thích và giúp đỡ người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện ưu tiên cung cấp thông tin cho người khuyết tật theo quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và pháp luật về người khuyết tật.

Thanh Hà