Về thời hạn hiệu lực của chứng thư thẩm định giá, UBND TP kiến nghị các bộ chấp thuận cho các đơn vị tư vấn thực hiện gia hạn chứng thư thẩm định giá thêm 6 tháng, nếu các thông tin tài sản so sánh đầu vào áp dụng để tính toán vẫn còn phù hợp theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT.

Theo UBND TP, quy định về thời hạn có hiệu lực của chứng thư thẩm định giá không quá 6 tháng kể từ thời điểm chứng thư có hiệu lực nhưng chưa quy định về việc được gia hạn thời hạn hiệu lực là chưa phù hợp.

Về thời điểm thẩm định giá trong quá khứ, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định, khi thực hiện xác định giá đất, các công ty thẩm định giá tiến hành khảo sát, thu thập thông tin của tối thiểu 3 thửa đất có đặc điểm tương đồng với thửa đất cần định giá trong khoảng thời gian không quá 2 năm tính đến thời điểm định giá đất.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, khi tiến hành thẩm định giá đối với các khu đất, thửa đất được giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất… trong quá khứ (trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành), việc thu thập thông tin tài sản giao dịch thành công trên thị trường tại thời điểm thẩm định giá trong quá khứ gặp nhiều khó khăn.

UBND TP kiến nghị các bộ nghiên cứu, bổ sung nội dung hướng dẫn đối với trường hợp thẩm định giá thời điểm quá khứ được áp dụng trình tự, thủ tục thẩm định giá theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng các phương pháp, nguyên tắc, quy định liên quan việc thẩm định giá được áp dụng theo quy định pháp luật tại thời điểm thẩm định giá.

Về tổ chức thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá, theo UBND TP, đến nay việc xây dựng kế hoạch định giá đất hàng năm cho các hồ sơ theo quy định chưa thể thực hiện được, do việc xây dựng, giải trình, phê duyệt và bố trí nguồn vốn là chuỗi công đoạn cần phải thuyết minh chặt chẽ nên việc xây dựng kế hoạch mang tính dự báo vừa khoa học, vừa bám sát thực tiễn vô cùng khó khăn.

Việc lên kế hoạch dự toán kinh phí xác định giá đất cụ thể để trình phê duyệt làm tăng khối lượng công việc vốn đã khá nặng nề cho các cơ quan Nhà nước có liên quan.

Do đó, UBND TP kiến nghị các bộ nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi theo hướng chủ đầu tư có thể tạm ứng chi phí thuê đơn vị tư vấn và được khấu trừ kinh phí thuê đơn vị tư vấn lập chứng thư tư vấn về giá đất cụ thể vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, nhằm đơn giản thủ tục hành chính, phù hợp thực tiễn, giảm áp lực công việc lên bộ máy các cơ quan quản lý Nhà nước.

Tuấn Nhật