Tại Kế hoạch này, Bộ Nội vụ xác định 3 mục tiêu cụ thể: Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 được công bố, thông tin kịp thời, đầy đủ tới cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương cả nước, được các bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả trong năm 2020; việc triển khai đo lường sự hài lòng năm 2020 được thực hiện đúng tiến độ thời gian, hiệu quả, chất lượng tốt; phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp của Chính phủ trong giai đoạn 2021 - 2030 được nghiên cứu, xây dựng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ yêu cầu thực hiện kế hoạch phải đúng nội dung, tiến độ, đạt mục tiêu đề ra; đảm bảo tiết kiệm, phù hợp nguồn lực được phân bổ; các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, quá trình triển khai phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo kết quả các hoạt động chính xác, khách quan, có chất lượng. Việc triển khai và kết quả phải được thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ sử dụng với mọi đối tượng.

Cũng tại kế hoạch này, Bộ Nội vụ đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện trong năm 2020. Trong đó, đáng lưu ý, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019, thời gian dự kiến vào tháng 4/2020.

Sau khi công bố kết quả, các bộ, ngành, địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền và triển khai sử dụng chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công trong giai đoạn 2021 - 2030; kiểm tra bộ, ngành, địa phương về việc sử dụng chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và việc tự triển khai đo lường sự hài lòng giai đoạn 2017 - 2020; triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2020.

Kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2020 sẽ được Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh phối hợp với Bưu điện cấp tỉnh phúc tra, thời gian dự kiến vào tháng 10/2020.

Sau khi có kết quả phúc tra, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra; xây dựng báo cáo chỉ số hài lòng năm 2020, thời gian dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12/2020.

Phương Anh