Theo Thông tư, các công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm; phân tích và thiết kế, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp; lập trình, viết mã lệnh; kiểm tra, thử nghiệm phần mềm, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp; hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp; cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp; phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như bán, cho thuê, phân phối, phát hành sản phẩm phần mềm tự sản xuất.

Đối với việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, Thông tư quy định, hoạt động sản xuất một sản phẩm phần mềm của tổ chức, doanh nghiệp quy định tại Điều 3 Thông tư này được xác định là hoạt động sản xuất sản phầm phần mềm đáp ứng quy trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế quy định tương ứng tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình quy định tại Khoản 1 Điều này được thể hiện bằng một hoặc nhiều tài liệu tương ứng với từng tác nghiệp thuộc các công đoạn mà tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện.

Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn xác định yêu cầu mô tả ý tưởng về phương thức phát triển sản phẩm mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn phân tích và thiết kế mô tả yêu cầu; mô tả bài toán phát triển; mô tả các kỹ thuật phù hợp được thực hiện để tối ưu hóa giải pháp, phân tích về tính đúng đắn và khả năng kiểm tra của phần mềm…

Tài liệu chứng minh trong tác nghiệp của công đoạn lập trình, viết mã lệnh. Một số đoạn mã nguồn chính thể hiện doanh nghiệp có viết mã lệnh phần mềm; mô tả hệ thống phần mềm đã được tích hợp; hoặc các tài liệu có nội dung tương tự.

Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn kiểm tra, thử nghiệm phần mềm; tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn hoàn thiện, đóng gói sản phẩm; tài liệu chứng minh trong tác nghiệp của công đoạn cài đặt, chuyển giao, hướng đẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì sản phẩm.

Các hoạt động sản xuất phần mềm đã được xác định đáp ứng quy trình theo quy định trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực vẫn tiếp tục được coi là đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm cho đến khi hết thời hạn của dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Giang Thân