UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 (chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật) 6 tháng đầu năm 2020, nêu rõ: Trong chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1, UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 883 ngày 13/3/2020 về việc hướng dẫn triển khai các hoạt động nhằm nâng chỉ số B1 năm 2020.

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1. Qua đó, các đơn vị, địa phương đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; ban hành kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát việc tuân thủ các quy định và tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền, đề xuất phương án giảm phí, lệ phí phù hợp với quy định pháp luật, tạo sự liên thông giữa hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật với hoạt động tổ chức thực thi pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với việc tổ chức thi hành pháp luật, đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn hỗ trợ các doanh nghiệp được quan tâm, trong đó: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh được chú trọng; ban hành kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tiếp tục tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích trong việc thực hiện TTHC trên các lĩnh vực như: Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Đăng ký kinh doanh…

Chú trọng tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật: Thường xuyên phối hợp tiếp nhận và chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp. Tổng hợp các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật để kiến nghị với cấp trên kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức; công tác tiếp công dân được chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm một số vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đặc biệt, chú trọng đến lĩnh vực có nhiều vướng mắc, bất cập hoặc có tình trạng vi phạm pháp luật cao. Thực hiện nghiêm Chỉ thị Số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã công khai số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp.

Cải cách TTHC được đẩy mạnh. Cụ thể: UBND tỉnh tăng cường thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời phát hiện các TTHC còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa có sự thống nhất về nội dung, mẫu đơn, tờ khai, yêu cầu, điều kiện hoặc các TTHC có phản ánh, kiến nghị của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, để đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định. Thực hiện niêm yết đầy đủ, công khai các TTHC, cập nhật thường xuyên các TTHC, đặc biệt là các TTHC về điều kiện đầu tư kinh doanh trên trang thông tin điện tử, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bảo đảm thuận tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin đối với doanh nghiệp. Niêm yết công khai đường dây nóng của lãnh đạo cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, kiến nghị, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân khi thực hiện TTHC; nâng cấp và hoàn thiện các mẫu đơn, hồ sơ TTHC dạng Eform của hơn 400 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, địa phương trong tỉnh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân thực hiện. Bên cạnh đó, thực hiện và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; lựa chọn TTHC đáp ứng đủ điều kiện để tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích...

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Công văn số 883 của Bộ Tư pháp. Tăng cường phối hợp giữa các ngành Tư pháp, Tòa án, Viện Kiểm sát, đơn vị liên quan trong thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường, công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng phối hợp giải quyết các vụ việc đã thụ lý còn tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và thực hiện hỗ trợ pháp lý một cách hiệu quả, kịp thời.

Năm 2019, chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) của Việt Nam theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã được nâng cao về điểm số và thứ hạng. Theo đó, năm 2019 chỉ số B1 của Việt Nam đạt 3,4/7 (tăng 0,3 điểm so với năm 2018), xếp thứ 79/141 nước (tăng 17 bậc so với năm 2018). Nâng xếp hạng chỉ số B1 là nhiệm vụ mới Chính phủ giao Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm đối với chỉ số này. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương. 
Thành Đông