Năm 2022, công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc thi hành, hướng dẫn pháp luật cũng như việc áp dụng pháp luật của cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền đã được thực hiện kịp thời, đầy đủ, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh đối với các hành vi vi phạm, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành pháp luật và công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về xử lý VPHC luôn được quan tâm, tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra cũng được tăng cường, đẩy mạnh tại các đơn vị, cơ sở. Trong năm 2022, đoàn kiểm tra liên ngành các cấp đã tổ chức hơn 2.000 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực y tế, kinh doanh xăng dầu, văn hóa, thể thao, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm… qua đó đã phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý.

Trong đó, tại cấp huyện đã tổ chức gần 100 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại các đơn vị cấp xã. Qua hoạt động kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị địa phương kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại các đơn vị trên địa bàn, giúp cho công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại địa phương ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đúng pháp luật.

Năm 2022, tổng số vụ VPHC được phát hiện là 13.705 vụ (giảm 18% so với năm trước), số đối tượng bị xử phạt là 14.011 đối tượng (giảm 21% so với năm trước). Các cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt VPHC 13.698 vụ (giảm 15%), chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự 101 vụ (giảm 11%) so với tổng số tiền xử phạt thu được là 59,9 tỷ đồng (tăng 14,2 tỷ đồng so với năm 2021).

Các hành vi VPHC diễn ra trên nhiều lĩnh vực, trong đó phổ biến nhất là các lĩnh vực y tế, lĩnh vực an toàn giao thông, lĩnh vực xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường.

Qua tổng kết, đánh giá cho thấy, công tác xử phạt VPHC trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp. Các vụ việc vi phạm xảy ra được phát hiện và xử lý kịp thời, số vụ vi phạm, số đối tượng giảm hơn so với năm trước; trình tự, thủ tục xử phạt đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xử phạt đúng người, đúng hành vi vi phạm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương.

Xuân Thống