Tuyên truyền nội dung Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP đến cán bộ, nhân dân

Theo báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Bình Định, ngày ngày 31/8/2020, trên cơ sở Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 ban hành Kế hoạch phổ biến một số văn bản pháp luật mới trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong đó có Luật Tiếp cận thông tin. Qua đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn... bằng các hình thức như: Tuyên truyền miệng (hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm); tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở); tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tiếp cận thông tin như: Hỏi - đáp pháp luật, Bản tin Tư pháp...

Sở Tư pháp biên soạn 5.000 tập Hỏi - đáp pháp luật về tiếp cận thông tin, viết tin, bài tuyên truyền trên Bản tin Tư pháp Bình Định, xây dựng Chuyên mục Pháp luật và Đời sống phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Đinh, phổ biến trực tiếp tại Ngày hội Công dân với pháp luật được tổ chức hàng năm (2018, 2019, 2020); Sở Y tế phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định…

Tại Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2016), UBND tỉnh đã tổ chức phổ biến Luật Tiếp cận thông tin cho đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thành viên Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật... và các đối tượng khác có liên quan.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền công dân, quyền con người.

Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP

Sau khi Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP được ban hành, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP. Trong đó, xác định cụ thể nội dung, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin cũng như xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Lluật; bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Hằng năm trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đều chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP nhằm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, làm tăng tính hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước; bảo đảm công bằng, dân chủ.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Tập huấn, nâng cao kỹ năng cho người làm đầu mối cung cấp thông tin

Sau khi Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức tập huấn, triển khai Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP cho đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; cán bộ đầu mối cung cấp thông tin của các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài ra, trên cơ sở Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định đã tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho cán bộ đầu mối cung cấp thông tin của các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, phòng văn hóa - thông tin các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.