Bà Nguyễn Thị Thu Hương đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (bà Thu Hương là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng - mã chứng khoán LBM, từ ngày 29/08/2019 đến ngày 01/10/2019 thực hiện mua 50.560 cổ phiếu LBM và ngày 25/11/2019 thực hiện bán 50.560 cổ phiếu LBM nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch).

Bà Hương bị xử phạt theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 3, điểm e, khoản 4 và khoản 6, Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35, Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

TQ

TQ. UBCKNN