Điều 15 Thông tư quy định thanh tra việc thực hiện quy định sử dụng thông tin về KS của tổ chức, cá nhân hoạt động KS trên cơ sở văn bản, tài liệu xác định việc tổ chức, cá nhân đã sử dụng thông tin về KS của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin về KS phục vụ thăm dò KS hoặc sử dụng thông tin về KS phục vụ khai thác KS phải hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về KS, chi phí thăm dò KS; văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định kết quả thực hiện việc hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về KS, chi phí thăm dò KS.

Thanh tra việc thực hiện các quy định khác trong khai thác KS phải xác định nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá quyền khai thác KS; trách nhiệm bảo vệ KS chưa khai thác trong phạm vi khu vực được phép khai thác KS của tổ chức, cá nhân; thực hiện các quy định khác liên quan đến pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường (trong việc ký quỹ, công tác phục hồi môi trường trong khai thác KS theo Đề án/Dự án/Phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác KS được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác KS; văn bản xác nhận đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền).

Thực hiện quy định về bảo hiểm tài sản, phương tiện, công trình phục vụ hoạt động khai thác KS của các tổ chức, cá nhân có hoạt động KS theo quy định; mức độ thu hồi tối đa KS; tỷ lệ phần trăm (%) tổn thất KS thực tế; hiệu quả kinh tế - xã hội; mục đích sử dụng KS xác định trên cơ sở hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cung cấp KS đã khai thác so với địa chỉ sử dụng KS đã quy định trong Giấy phép khai thác KS hoặc dự án đầu tư khai thác KS.

Thanh tra thực địa tại khu vực khai thác KS, Điều 17 quy định, đối với mỏ lộ thiên, kiểm tra hiện trạng mốc của các điểm khép góc khu vực khai thác; kiểm tra hiện trạng vị trí, ranh giới, diện tích khu vực khai thác; kiểm tra hiện trạng các thông số kỹ thuật của hệ thống khai thác; công trình khai thác, moong khai thác và công trình phụ trợ; kiểm tra hiện trạng công trình cải tạo, phục hồi môi trường; biện pháp bảo đảm an toàn đối với khu vực đã dừng hoạt động khai thác.

Đối với mỏ hầm lò kiểm tra hiện trạng mốc của các điểm khép góc khu vực khai thác; kiểm tra hiện trạng vị trí, tọa độ tại cửa giếng nghiêng/lò nghiêng, lò bằng, sân công nghiệp và công trình phụ trợ so với quy định trong dự án đầu tư khai thác, thiết kế mỏ hoặc bản đồ khu vực khai thác KS; kiểm tra hiện trạng công tác đào, chống lò và củng cố sửa chữa lò; kiểm tra hiện trạng việc khai thác tại lò chợ, lò khai thác.

Thông tư cũng quy định việc chấp hành các quy định khác có liên quan như việc thực hiện xây dựng các công trình bảo vệ môi trường; các công trình giảm thiểu tác động môi trường; đồng bộ thiết bị khai thác đang sử dụng; công tác an toàn, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; phương án phòng ngừa sự cố mỏ; thoát nước; niêm yết quy trình vận hành thiết bị; việc cắm các biển báo, bảng chỉ dẫn tại khu vực có nguy cơ mất an toàn; phòng chống cháy, nổ; nội quy an toàn trong mỏ; biểu hiện hoặc dấu vết của hoạt động khai thác KS trái phép trong ranh giới khu vực khai thác KS.

Trường hợp thấy có sai số lớn giữa số liệu, thông tin trong văn bản, tài liệu, báo cáo của tổ chức, cá nhân so với kết quả kiểm tra tại thực địa, để có đầy đủ chứng cứ, thông tin, số liệu liên quan đến kết luận thanh tra, trưởng đoàn thanh tra quyết định thực hiện hoặc trưng cầu tổ chức, cá nhân độc lập có đủ điều kiện theo quy định để thực hiện đo đạc địa hình (bổ sung) tại thời điểm thanh tra để xác minh tính đúng đắn của thông tin, số liệu trên bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác; các số liệu để xác định sản lượng khai thác thực tế; lấy mẫu KS (chưa khai thác, quặng nguyên khai) tại khai trường, tại bãi thải; mẫu trước và sau khi tuyển, làm giàu KS (nếu có); đo đạc tọa độ của mốc điểm khép góc, mặt cắt, địa hình, các thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng, thông số lò chợ, lò mở vỉa, lò vận chuyển, lò thông gió) của khu vực khai thác;

Lấy mẫu trong khu vực khai thác để xác định KS đi kèm đã được xác định trong Giấy phép khai thác KS, dự án đầu tư khai thác, thiết kế mỏ đã duyệt; lấy mẫu tại khu vực khai thác, các bãi thải để kiểm tra số liệu về chất lượng KS so với Đề án đóng cửa mỏ KS.

B.B.Đ