Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.

Theo kế hoạch, quý I, II/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan đề xuất phân bổ vốn xây dựng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong năm 2019 ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Công an các địa phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thu thập Phiếu thu thập thông tin dân cư, tổ chức scan phiếu, xử lý dữ liệu và nhập dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong quý IV/2019, Bộ Công an triển khai hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tại thành phố Hà Nội.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Công an các địa phương trong quý III, IV/2019 tổ chức bàn giao, lắp đặt thiết bị, phầm mềm và đường truyền đến các địa điểm triển khai của dự án...

Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quý III, IV/2019.

Bộ Tư pháp, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai mở rộng cấp số định danh cá nhân cho công dân.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Tổng thể Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) đã có Thông báo số 153/TB-VPCP yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc phát hiện, thu thập thông tin, chuẩn hóa và cập nhật kịp thời khi có thay đổi để bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư luôn được chính xác.

Trong quá trình thu thập dữ liệu dân cư, phải có sự chia sẻ giữa các cơ quan có liên quan về kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019, bảo đảm chính xác, không trùng lặp, lãng phí.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài nguyên, dữ liệu dùng chung, do vậy, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu, quy định cụ thể đối tượng, mức thu…

Việc sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đúng quy định pháp luật về phí, lệ phí, nhưng phải tạo thuận lợi cho các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính.

Bình Yên