Theo UBND TP, qua 3 năm thực hiện thí điểm, việc thành lập BQL ATTP đã giải quyết hạn chế về cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND TP về công tác quản lý ATTP.

Việc kết hợp lực lượng quản lý từ 3 sở (Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về BQL ATTP không làm tăng biên chế nhưng đã làm tăng hiệu quả trong phân công, xử lý công việc.

BQL ATTP đã phát huy sức mạnh khi tập hợp lực lượng, thống nhất đầu mối trong giải quyết công việc, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính, truyền thông, cấp phép và thanh tra về ATTP, nâng vị thế của công tác đảm bảo ATTP lên một tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân TP.

Sự sáng tạo của mô hình tổ chức BQL ATTP chính là việc thành lập các đội quản lý ATTP liên quận, huyện và chợ đầu mối có trụ sở đóng trực tiếp trên địa bàn quản lý. Các đội quản lý ATTP đã thực hiện nhiều chức năng cùng một lúc như là thành viên của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm ATTP…

Trên cơ sở những hiệu quả của quá trình vận hành mô hình BQL ATTP trong thời gian thí điểm 3 năm vừa qua, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương, cho phép tiến hành các thủ tục thành lập Sở ATTP, UBND TP xin ý kiến cho phép gia hạn thời gian thí điểm hoạt động của BQL ATTP kể từ ngày 6/12/2019 cho đến thời điểm cho phép thành lập Sở ATTP.

Thiên Lý