Trợ cấp khu vực được hiểu là trợ cấp hàng tháng của Nhà nước cho người hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách ở những vùng khó khăn, xa xôi, hẻo lánh. Một số địa phương đã thực hiện việc chi trả trợ cấp khu vực cho những người thuộc đối tượng này như nghỉ chế độ thai sản, tuy nhiên sau khi thanh tra, nhiều người đã và đang bị yêu cầu thu hồi về ngân sách số tiền đã chi trả khiến họ rất hoang mang, lo lắng.

Tại mục 3, khoản 2 Thông tư liên tich số 11/2005 ngày 05/01/2005, giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, quy định: Phụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc đối với những người đang làm việc; được xác định, tính toán, chi trả theo nơi đăng ký thường trú và nhận lương hưu, trợ cấp thay lương đối với người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định. Phụ cấp khu vực được trả cùng kỳ lương, phụ cấp, trợ cấp hàng tháng.

Trường hợp đi công tác, đi học, điều trị, điều dưỡng có thời hạn từ một tháng trở lên thì hưởng phụ cấp khu vực theo mức quy định ở nơi công tác, học tập, điều trị, điều dưỡng kể từ ngày đến nơi mới; nếu nơi mới đến không có phụ cấp khu vực thì thôi hưởng phụ cấp khu vực ở nơi trước khi đi.

Theo một cán bộ huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, không có quy định cụ thể nào về việc chi trả trợ cấp khu vực cho cán bộ, công chức, viên chức nữ khi nghỉ chế độ thai sản. Tuy nhiên theo Công văn số 4070/BNV-TL ngày 07/9/2015 của Bộ Nội vụ trả lời, thì việc chi trả hay không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Còn theo công văn trả lời ngày 15/7/2015 của Vụ Ngân sách nhà nước – Bộ Tài chính, trên cổng thông tin của Bộ này thì: Tiền lương tháng để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thì không bao gồm phụ cấp khu vực mà đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ khi nghỉ chế độ thải sản đều do tổ chức bảo hiểm xã hội chi trả, do đó cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền chế độ thai sản cho đối tượng này sẽ không có trợ cấp khu vực.

Điều này cũng chưa làm rõ vấn đề, bởi về kinh phí chi trả được quy định tại mục 4, khoản 2 của Thông tư này là: Đối với những người đang làm việc: Đối với các cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ, phụ cấp khu vực do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị; Đối với các cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, phụ cấp khu vực do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ; Đối với các công ty nhà nước, phụ cấp khu vực được tính vào đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh.

Đối với những người nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng trợ cấp hàng tháng thay lương; thương binh, bệnh binh hưởng trợ cấp hàng tháng mà không phải là người hưởng lương, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước chi trả, phụ cấp khu vực được chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành; Đối với các đối tượng do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, phụ cấp khu vực do Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm.

Như vậy có thể hiểu là có hai nguồn kinh phí được dùng để chi trả trợ cho cấp khu vực, một là từ ngân sách cấp hàng năm và một từ Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Qua đây, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền làm rõ có hay không việc chi trả trợ cấp khu vực cho người nghỉ chế độ thai sản để việc thực chế độ chính sách được rõ ràng minh bạch, tránh thiệt thòi cho các nữ cán bộ, công chức, viên chức, làm cơ sở cho việc thu hút các cán bộ, công chức, viên chức đến các vùng núi cao, đặc biệt khó khăn công tác, cũng như để các địa phương thống nhất trong thực hiện chính sách chi trả tránh gây nhầm lẫn.

Thành Nam