Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 15/11/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 trừ các quy định của Luật liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật Nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Ngay sau khi Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được Quốc hội thông qua, trên cơ sở Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo kế hoạch triển khai thi hành Luật, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-BTC ngày 04/6/2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước của Bộ Tài chính.

Thông qua Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính được nghe phổ biến về những điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được Quốc hội thông qua so với Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đó là các quy định liên quan đến: tiêu chí xác định cấp độ mật của bí mật Nhà nước; phạm vi bí mật Nhà nước; trách nhiệm lập danh mục bí mật Nhà nước; thẩm quyền quyết định danh mục bí mật Nhà nước; đóng dấu độ mật đối với bí mật Nhà nước dạng văn bản; về thẩm quyền cho phép in, sao, chụp; phổ biến, nghiên cứu bí mật Nhà nước.

TQ