Đây là một trong những nội dung được nêu trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mà Bộ Công Thương đang tiến hành xây dựng và lấy ý kiến.

Theo Đự thảo, Bộ Công Thương dự kiến bộ máy giúp việc cho Ủy ban gồm 8 đơn vị với tổng số khoảng 130 biên chế công chức và 25 biên chế viên chức.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được thành lập trên cơ sở Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng với Hội đồng Cạnh tranh hiện nay.

Dự kiến bộ máy giúp việc cho Ủy ban có tất cả 8 đơn vị: Cục Điều tra và Giám sát cạnh tranh (dự kiến 25-30 biên chế).

Cục Bảo vệ người tiêu dùng (dự kiến 25-30 biên chế); Vụ Thư ký xử lý vụ việc cạnh tranh: 10-15 biên chế.

Vụ Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: 10-15 biên chế; Vụ Hợp tác quốc tế: 10-15 biên chế; Vụ Thanh tra pháp chế: 10-15 biên chế.

Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh quốc gia và bảo vệ người tiêu dùng: 10-15 biên chế.

Riêng Văn phòng Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tại TP HCM dự kiến có từ 8-10 biên chế.

Ngoài ra, còn có 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Thông tin tư vấn và đào tạo với khoảng 20-25 biên chế.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: Xây dựng và trình bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thụ lý, tổ chức điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật; thụ lý, tổ chức điều tra và xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật.

Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kinh doanh theo phương thức đa cấp; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia đàm phán các nội dung về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các điều ước quốc tế về thương mại theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bình An