Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Theo BHXH Việt Nam, mục tiêu chung của đề án này là sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành BHXH, đảm bảo thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ thực hiện theo lộ trình. 

Giai đoạn 2019 - 2020, tại BHXH Việt Nam ở Trung ương sẽ sắp xếp giảm ít nhất 2 đơn vị đầu mối cấp ban trực thuộc; kiện toàn, chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp hiện có thành “Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng” là đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng; 

Cơ cấu lại Tạp chí BHXH và Báo BHXH, bảo đảm phù hợp với Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Tại BHXH cấp tỉnh sẽ giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; giảm 58 BHXH TP, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn;

Cùng với đó, sắp xếp giảm BHXH cấp huyện đối với các huyện thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc BHXH cấp tỉnh theo hướng giảm 63 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH cấp tỉnh. Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế (khoảng 2.000 người) so với tổng biên chế được giao của BHXH Việt Nam năm 2015.

Để thực hiện đề án này, BHXH Việt Nam cho biết, tới đây sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể; thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức để công chức, viên chức toàn ngành hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cùng với đó, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, bảo hiểm y tế và hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

BHXH Việt Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; xây dựng danh mục vị trí việc làm; xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm. 

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức tại các đơn vị…

Khánh Vân