Ngày 11/9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch 520 thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về THAHS-THNCĐ.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về THAHS-THNCĐ được nêu tại kết luận thanh tra, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung kết luận thanh tra số 13 đến tất cả các đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan; yêu cầu tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đối với các đơn vị trực tiếp được thanh tra phải chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục ngay triệt để các tồn tại, hạn chế mà đoàn thanh tra của Bộ Công an đã chỉ ra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về THAHS-THNCĐ nêu trong kết luận thanh tra.

Đối với các đơn vị, địa phương khác nghiên cứu, tự liên hệ, kiểm tra, đối chiếu để chấn chỉnh, khắc phục tại đơn vị, địa phương mình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THAHS-THNCĐ trên địa bàn.

Các cơ quan, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác THAHS-THNCĐ trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; trong đó, chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công an về công tác THAHS-THNCĐ; kịp thời phát hiện, tham mưu cấp có thẩm quyền hoặc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác THAHS-THNCĐ.

Thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật THAHS-THNCĐ; tích cực phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ người THNCĐ ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.

Các cơ quan, địa phương thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về THAHS-THNCĐ; kịp thời phát hiện cách làm hay, hiệu quả để tham mưu nhân rộng; chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, vi phạm của các tập thể, cá nhân liên quan (nếu có). Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhắc nhở, phê bình, có hình thức xử lý theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân xảy ra tồn tại, vi phạm tronthực hiện công tác.

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đoàn thể liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra.

Xuân Thống