Theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên, phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên đã ban hành Thông báo thu hồi đất số 113 ngày 17/4/2017 với tổng số hộ phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khoảng 2.800 hộ dân, với diện tích 317ha.

Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số hộ gia đình, cá nhân có hành vi chiếm đất xây dựng công trình sau thời điểm đã có thông báo thu hồi đất và một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố, UBND huyện Thủy Nguyên đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 29 hộ dân và cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ dân đều tại xã Tân Dương.

Đến ngày 10/8, qua tuyên truyền vận động tích cực, có 4 hộ dân tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, còn 25 hộ chưa tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và 2 hộ dân có quyết định cưỡng chế thu hồi đất chưa tự nguyện bàn giao mặt bằng.

UBND huyện Thủy Nguyên thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong công tác tổ chức cưỡng chế; trong quá trình cưỡng chế, huyện bố trí các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực.

Đối với các hộ dân có khó khăn về chỗ ở khi tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, huyện bố trí nơi tạm lánh, đồng thời, ban hành thông báo về việc bố trí tạm lánh gửi tới từng hộ dân.

Như vậy, sau 5 năm triển khai, đến thời điểm này, huyện Thủy Nguyên đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Kim Thành