Công ty TNHH MK Noah Vina đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như: Không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt mức quy chuẩn kỹ thuật về chất thảo từ 5 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải tử 10m3/ngày đến dưới 20m3/ngày.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền với tổng mức phạt tiền là 300 triệu đồng đối với 2 hành vi trên.

Quyết định xử phạt còn yêu cầu Công ty TNHH MK Noah Vina đình chỉ ngay các hành vi vi phạm; thực hiện đúng, đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi xả thải gây ra, lập hồ sơ báo cáo hoàn thành công trình liên quan đến biện pháp xử lý bảo vệ môi trường gửi đến các cơ quan có thẩm quyền; áp dụng các biện pháp thu gom, xử lý triệt để nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

Nam Dũng