TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu đảm bảo 100% công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra theo đúng quy định; đảm bảo 100% công trình vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện, xử lý ngay từ đầu, kéo giảm ít nhất 50% số vụ vi phạm trật tự xây dựng qua từng năm.

Theo đó, thành lập tổ công tác do phó chủ tịch UBND quận, huyện làm tổ trưởng; đội thanh tra địa bàn chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Sở Xây dựng về tổ chức, nhân sự, chuyên môn và thực hiện công tác phối hợp, tham mưu UBND quận, huyện trong quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn phụ trách.

Kế hoạch đề ra mọi công trình xây dựng trên địa bàn TP phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (trừ công trình bí mật Nhà nước; công trình quốc phòng, an ninh); mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, nhằm hạn chế tối đa việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình phối hợp phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Việc phối hợp phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm.

Thiên Lý