Trước đó, ngày 10/1/2020, UBND thành phố Bắc giang có Báo cáo số 09/BC-UBND về việc tình trạng người dân tự ý trồng cây lâu năm trên đất nông nghiệp trồng cây hàng năm trên địa bàn xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành văn bản đề nghị các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, ban có liên quan, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020.

Các địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn, nhất là các trường hợp tự ý trồng cây lâu năm trên đất nông nghiệp, trồng cây hàng năm, lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm chính quyền ở những nơi để phát sinh vi phạm trong quản lý đất đai mà không có biện pháp xử lý kịp thời và hàng tuần tổng hợp tình hình báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Hoàng Long