Ngày 15/11, Cục ĐTNĐ đã có Công văn số 2416 do Cục phó Hoàng Minh Toàn ký về việc đồng ý tạm dừng Dự án Xây dựng cảng Đông Ninh của DNTN Sáu Hằng.

Trước đó, ngày 30/10 Cục ĐTNĐ đã nhận được Công văn số 125 của DNTN Sáu Hằng về việc xin tạm dừng Dự án Đầu tư xây dựng cảng. Sau khi xem xét đề nghị của DN và trên cơ sở báo cáo của Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II tại văn bản số 1044 ngày 3/11, Cục ĐTNĐ có ý kiến như sau:

Cục ĐTNĐ đồng ý tạm dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa Đông Ninh theo đề nghị của DNTN Sáu Hằng do chưa đảm bảo các điều kiện để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

DNTN Sáu Hằng tiếp tục khai thác bến thủy nội địa theo Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đã được Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Hưng Yên cấp ngày 29/10/2015.

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra hoạt động khai thác bến thủy nội địa theo quy định về giao thông ĐTNĐ.

Cục ĐTNĐ cũng cho biết, văn bản này bãi bõ Văn bản số 1413 ngày 5/7/2016 của Cục ĐTNĐ về việc chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa của DNTN Sáu Hằng.

Lý do DNTN Sáu Hằng xin tạm dừng thực hiện dự án là bởi "nguồn nhân lực và khả năng tài chính không đủ nên đề nghị Cục ĐTNĐ cho phép DN tạm dừng dự án đầu tư xây dựng cảng, và chỉ tiếp tục hoạt động kinh doanh khai thác bến thủy nội địa".

Nam Dũng