Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 385 tỷ đồng, tăng hơn 13 % so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 52,02 % so với kế hoạch.

Tổng lợi nhuận trước thuế  6 tháng đầu năm đạt 110 tỷ đồng, tăng 19,82% so với cùng kỳ 2018 và đạt 52,38% so với kế hoạch.

Lãnh đạo Cảng Đà Nẵng cho biết, sản lượng 6 tháng cuối năm dự kiến sẽ đạt khoảng 4,92 triệu tấn tăng 6% so cùng kỳ, trong đó container khoảng 230.000 tấn.

Theo dự kiến, doanh thu 6 tháng cuối năm ước đạt 370 tỷ đồng, tăng hơn 8% so cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 105 tỷ đồng, đạt 81,3 % so với cùng kỳ và đạt 47,6 % so với kế hoạch.

Sự tăng trưởng khả quan này là do Cảng Đà Nẵng một mặt tiếp tục hoàn thiện, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó Cảng cũng hết sức chú trọng và làm tốt công tác khách hàng đặc biệt là tìm kiếm và thu hút khách hàng mới, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn.

Thủy Tiên