Công ty TNHH MC Ocean Việt Nam (địa chỉ: 120 Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 41-08-000032, do Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/5/2012, đã có hồ sơ gửi cơ quan chức năng xin chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp.

Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Do giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp hết hiệu lực.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, Công ty TNHH MC Ocean Việt Nam có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của công ty tới Sở Công thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, tới người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này.

Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Bình Yên