Dự án thực hiện xây dựng được bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Vân hương mỹ tửu” cho sản phẩm rượu của xã Vân Hà, huyện Việt Yên.

Dự án sẽ xây dựng được hệ thống tổ chức, hệ thống các phương tiện, điều kiện để quản lý và khai thác giá trị nhãn hiệu chứng nhận “Vân hương mỹ tửu”. Nhãn hiệu chứng nhận “Vân hương mỹ tửu” được đăng ký bảo hộ. 

Đồng thời, tỉnh sẽ xây dựng được mô hình thí điểm quản lý sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Vân hương mỹ tửu”.

Dự án có kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh. Dự án được thực hiện trong 2 năm (từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2021).

Xã Vân Hà vốn là một địa danh nổi tiếng thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nơi lừng danh với đặc sản rượu làng Vân, thứ rượu đặc biệt thơm ngon đã làm biết bao người “say” trải qua nhiều thế hệ. 

Theo tương truyền, đến cả người đã thưởng thức của ngon vật lạ khắp bốn phương như bậc Đế vương Lê Hy Tông cũng chẳng kiệm lời ban sắc phong ngợi ca bằng mỹ từ “Vân hương mỹ tửu” cho đặc sản rượu làng Vân.

Thanh Hoa