Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 cho biết, Ban Giám khảo đã tiếp nhận 226/244 hồ sơ sản phẩm, bộ sản phẩm (gọi tắt là sản phẩm) CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 được các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia năm 2019, trong đó:

Khu vực phía Bắc đăng ký 57 sản phẩm; Khu vực miền Trung và Tây Nguyên đăng ký 69 sản phẩm và khu vực phía Nam đăng ký 100 sản phẩm.

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ 42 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm 115 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí 34 sản phẩm và nhóm các sản phẩm khác 35 sản phẩm.

Số lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực đăng ký bình chọn ở cấp quốc gia năm 2019 tăng 55 sản phẩm so với số lượng sản phẩm đăng ký bình chọn cấp quốc gia năm 2017, tăng 32,16% (năm 2017 cả nước có 171 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực được các tỉnh, thành phố lựa chọn đăng ký bình chọn cấp quốc gia).

Từ hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia, Hội đồng bình chọn, Ban Giám khảo đi đánh giá thực tế sản xuất tại cơ sở CNNT tại 12 tỉnh, thành phố đại diện cho 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.

Từ những tiêu chí, thang điểm quy định tại thông tư, Ban Giám khảo đã rà soát và thống nhất các mức điểm tương ứng để áp dụng cho công tác chấm điểm bình chọn sản phẩm cấp quốc gia; đảm bảo công bằng đối với mỗi nhóm sản phẩm có đặc trưng, thế mạnh riêng, đồng thời vẫn đảm bảo theo quy định chung.

Chất lượng, kiểu dáng; sản phẩm có khả năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, năng lực cạnh tranh tốt, tạo được nhiều việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, … Ban Giám khảo đã triển khai chấm độc lập sản phẩm 2 lần, đảm bảo nguyên tắc độc lập, công bằng, khách quan.

Từ kết quả chấm điểm các sản phẩm đạt từ 70 điểm (thang điểm 100) trở lên của Ban Giám khảo, Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu lựa chọn 110 sản phẩm, bộ sản phẩm (đạt tỷ lệ 49% so với 226 sản phẩm, bộ sản phẩm đăng ký tham gia), gồm có các nhóm như sau:

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ 19/42 sản phẩm đạt 45,2%; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm 54/115 sản phẩm đạt 46,9%; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí 18/34 sản phẩm đạt 52,9% và nhóm các sản phẩm khác 19/35 sản phẩm đạt 54,2%.

110 sản phẩm, bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia sẽ được Bộ Công thương tôn vinh và trao giấy trao Giấy chứng nhận tại Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu năm 2019 từ ngày 18/9/2019 đến ngày 22/9/2019 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội.

TQ