Theo báo cáo của ngành Tài chính tỉnh Bắc Giang, dù phải đối mặt với dịch Covid-19, song thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt kết quả tích cực, bằng 96,5% dự toán năm, 156,4% so với cùng kỳ. Sở Tài chính tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành ngân sách Nhà nước, quản lý về giá, tài sản công, tài chính doanh nghiệp, tài chính đầu tư, khai thác hiệu quả các nguồn thu và triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như ngành Tài chính tỉnh chưa linh hoạt, nhạy bén trong tham mưu cơ chế, chính sách về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách đảm bảo sát với thực tiễn.

Đặc biệt, công tác giám sát tài chính đối với ngân sách tỉnh chưa làm tốt, dẫn đến còn để phải xuất toán qua công tác thanh tra, kiểm toán. Công tác sắp xếp, xử lý tài sản công còn chậm theo quy định.

Trong khi đó, việc rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán còn chưa kịp thời, dẫn đến còn nhiều kiến nghị, kết luận chưa thực hiện. Bên cạnh đó, công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Nhằm tiếp tục phát huy các ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu ngành Tài chính tỉnh siết chặt quản lý, điều hành ngân sách và quản lý tài sản công. Đặc biệt, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành của các địa phương, đơn vị về công tác tài chính, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

Ngành Tài chính Bắc Giang tiếp tục nắm chắc số liệu về tài sản công trên địa bàn tỉnh, thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công. Qua đó, cơ quan chức năng kịp thời phát hiện những sai phạm, thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài sản công để có biện pháp chấn chỉnh, hướng dẫn hoặc xử lý theo thẩm quyền, đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Tài chính tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, liêm chính trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, ngành Tài chính tỉnh cần quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kế toán cấp xã, các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tỉnh.

Ngoài ra, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh cơ chế quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời rà soát sửa đổi những quy định không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Sở Tài chính tăng cường phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương thực hiện tốt đề án tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về tài chính, ngân sách Nhà nước, nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021. UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chi, đặc biệt chi cho công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn được chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021...

Hoàng Long