Tại văn bản về việc tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, UBND TP yêu cầu Cục Thuế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế TP triển khai quyết liệt đúng quy định các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế.

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh; cơ cấu lại khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, bảo đảm thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, Cục Thuế Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị liên quan trong xử lý các khoản nợ liên quan đến đất.

UBND TP cũng yêu cầu Cục Thuế Hà Nội phân tích thực trạng nợ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, đề xuất các trường hợp nợ lớn, chây ỳ làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế mời người nộp thuế làm việc trực tiếp tại UBND TP, động viên người nộp thuế nộp tiền thuế nợ trên cơ sở lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

UBND các quận, huyện, thị xã thành lập, kiện toàn các ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế trên địa bàn; xây dựng chương trình, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, phối hợp với cơ quan thuế địa phương tập trung đôn đốc thu hồi, xử lý nợ thuế…

Tổng Cục Thuế cho biết, trong quý I/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện 5.931 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, với 79.868 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 6.581 tỷ đồng, giảm lỗ gần 5.100 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 189,4 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách Nhà nước là hơn 622,5 tỷ đồng. 

Hải Hà