Phát huy những kết quả đạt được những năm gần đây, năm 2020, Agribank CN Yên Bái đặt mục tiêu huy động tổng nguồn vốn (bao gồm cả ngoại tệ USD quy đổi) 4.981 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 4.527 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90,9%.

Xác định mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020, lãnh đạo Agribank CN tỉnh Yên Bái chỉ đạo các chi nhánh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp thị, tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, quảng bá sản phẩm huy động vốn, đổi mới phong cách giao dịch, chăm sóc khách hàng để giữ ổn định khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng mới và mở rộng thị phần.

Thường xuyên bám sát định hướng, chỉ đạo của Tổng Giám đốc Agribank và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương từng thời kỳ, chủ động nắm bắt diễn biến của thị trường để có các giải pháp kịp thời, thích hợp trong chỉ đạo trong hoạt động kinh doanh, giải quyết kịp thời những phát sinh, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh.

Triển khai đầy đủ, kịp thời các sản phẩm huy động vốn, hình thức huy động theo quy định của Agribank Việt Nam; thường xuyên theo dõi biến động cung cầu vốn, lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; vận dụng linh hoạt lãi suất  huy động cạnh tranh trên cơ sở quy định lãi suất của Tổng giám đốc Agribank từng thời kỳ.

Triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình khuyến mại huy động vốn theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Agribank. Thực hiện tốt công tác khoán chỉ tiêu huy động vốn đến nhóm và người lao động, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt công tác huy động vốn. Tăng cường các biện pháp tiếp cận các khách hàng; Chú trọng mở rộng huy động tiền gửi cá nhân; góp phần ổn định và nâng cao thị phần huy động vốn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu tiến trình hiện đại hóa, hội nhập của ngành; bảo đảm kinh doanh an toàn, hiệu quả, nâng cao năng lực tài chính. Đảm bảo ổn định việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ nhân viên.

PV